Physician Schedule
楊世敦 醫師 Yang, Shih-Tun
Experise
胸悶、胸痛、呼吸不順、心絞痛、心悸、心律不整、心臟無力、血循不良
Education
國防醫學院醫學系畢業
中華民國內科專科醫師
中華民國心臟內科專科醫師
前三總/台中聯合門診中心心臟科主治醫師
本院心臟內科主任醫師
2024-06-19 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-06-20 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-06-21 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-06-24 (MON)
午 201 Clinic Room (Closed)
2024-06-26 (WED)
早 201 Clinic Room (Closed)
2024-06-27 (THU)
午 201 Clinic Room (Closed)
2024-06-28 (FRI)
早 201 Clinic Room (Closed)
2024-07-01 (MON)
午 201 Clinic Room (Closed)
2024-07-03 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-07-04 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-07-05 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-07-08 (MON)
午 201 Clinic Room
2024-07-10 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-07-11 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-07-12 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-07-15 (MON)
午 201 Clinic Room
2024-07-17 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-07-18 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-07-19 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-07-22 (MON)
午 201 Clinic Room
2024-07-24 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-07-25 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-07-26 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-07-27 (SAT)
早 201 Clinic Room
2024-07-29 (MON)
午 201 Clinic Room
2024-07-31 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-08-01 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-08-02 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-08-05 (MON)
午 201 Clinic Room
2024-08-07 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-08-08 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-08-09 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-08-12 (MON)
午 201 Clinic Room
2024-08-14 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-08-15 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-08-16 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-08-19 (MON)
午 201 Clinic Room
2024-08-21 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-08-22 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-08-23 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-08-26 (MON)
午 201 Clinic Room
2024-08-28 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-08-29 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-08-30 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-09-02 (MON)
午 201 Clinic Room
2024-09-04 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-09-05 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-09-06 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-09-09 (MON)
午 201 Clinic Room
2024-09-11 (WED)
早 201 Clinic Room
2024-09-12 (THU)
午 201 Clinic Room
2024-09-13 (FRI)
早 201 Clinic Room
2024-09-16 (MON)
午 201 Clinic Room
2024-11-30 (SAT)
早 201 Clinic Room